အသံ တရားတော်များ

This text will be replaced by the flash music player.
2 MB | ဖိုင်ရယူရန်

အင်္ဂုလိ မာလ သုတ်တော်ကို ရွတ်ဖတ်ရခြင်းကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်များ သားဖွားရ လွယ်ကူခြင်း၊ ဝမ်းတွင်း ခံစားရသော ရောဂါေဝဒနာများ သက်သာ ပျောက်ကင်း စေနိုင်ခြင်း စသော အကျိုးကျေးဇူးများ ရနိုင် ပါသည်။
အမည် ကြာနီကန်ဆရာတော် ဦးဇဋိလ
သဲလွန်စ စကားလုံး
အမည်
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ပရိတ်ကြီး အမွှမ်း

ကြာနီကန်ဆရာတော် ဦးဇဋိလ
ဖိုင်ရယူရန် | 6.39 MB

ပရိတ်ကြီး မင်္ဂလသုတ်

ကြာနီကန်ဆရာတော် ဦးဇဋိလ
ဖိုင်ရယူရန် | 7.72 MB

ပရိတ်ကြီး မောရသုတ်

ကြာနီကန်ဆရာတော် ဦးဇဋိလ
ဖိုင်ရယူရန် | 3.78 MB

ပရိတ်ကြီး အင်္ဂုလိမာလသုတ်

ကြာနီကန်ဆရာတော် ဦးဇဋိလ
ဖိုင်ရယူရန် | 2 MB

ပရိတ်ကြီး ရတနာသုတ်

ကြာနီကန်ဆရာတော် ဦးဇဋိလ
ဖိုင်ရယူရန် | 5.86 MB

ပရိတ်ကြီး မေတ္တာသုတ်

ကြာနီကန်ဆရာတော် ဦးဇဋိလ
ဖိုင်ရယူရန် | 2.33 MB

ပရိတ်ကြီး ခန္ဓသုတ်

ကြာနီကန်ဆရာတော် ဦးဇဋိလ
ဖိုင်ရယူရန် | 1.52 MB

ပရိတ်ကြီး ဝဋ္ဋသုတ်

ကြာနီကန်ဆရာတော် ဦးဇဋိလ
ဖိုင်ရယူရန် | 1.19 MB

ပရိတ်ကြီး ဓဇဂ္ဂသုတ်

ကြာနီကန်ဆရာတော် ဦးဇဋိလ
ဖိုင်ရယူရန် | 6.47 MB

ပရိတ်ကြီး အာဋာနာဋိယသုတ်

ကြာနီကန်ဆရာတော် ဦးဇဋိလ
ဖိုင်ရယူရန် | 5.35 MB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10